top of page

Hva er Energiarbeid og helsefremmende faghealing? 

Hvem går til en ILIANA-energiarbeider/ faghealer?

Alle som ønsker vekst!
Friske og syke, sykemeldte
og folk i arbeid.
Alle som ønsker å oppleve noe annet og som vet at det er mer!
Hvis du vil bort og ut av noe
eller mot og til noe nytt.
Eller for å åpne opp for
dine egne SELVhealingsevner.
Som ønsker å gå til en faghealer
som de vet har gjennomgått
en grundig utdannelse og
som har etiske retningslinjer inne.
Som ønsker støtte i en SELVutviklingsprosess også på et energiplan.
Som ønsker energiøvelser til hjemmebruk.
Som ønsker hjelp til drømmetolkning
.


En ILIANA-energiarbeider og healer er en behandler.
Trenger du en rådgiver, livsveileder eller coach kan du kombinere med en ILIANA-livsveileder
eller en annen type coach.

Og hva kan en  ILIANA-healer tilby?

Hvor kan du gå når du ønsker mer energi,
bedre flyt og en trygg komplementær støtte til annen behandling?
Hvor kan du gå nå du ikke helt vet hva du trenger hjelp til,
men ønsker hjelp til hele deg?
Hvor kan du gå når du føler du trenger et puff, en hjelp eller litt mer energi?


Healing kan være et stort pluss i ditt liv. En ILIANA-healer / energiarbeider har gått gjennom hele SELVutviklingsutdannelsen og erfart hvordan selvhealing har effekt på dem selv. Så har de arbeidet med kjente og ukjente klienter/medhealere for å utforske hvilke talenter de selv innehar og hvilke de kan videreutvikle.

 

       Dette kan en ILIANA-healer tilby og en time inneholde deler av dette:

 • Intervju og informasjon om healing, samt en felles kontrakt for samarbeidet.

 • Forstå og forklare SELVutviklingsprosesser.

 • Kan lede og lære bort meditasjon og selvhealingsøvelser.

 • Bruker sine indre og ytre sanser i samtale/samarbeid med klienten.

 • Jobber i energifeltet, rundt og på kropp.

 • Styrker det fysiske på et energiplan. (komplementært til annen behandling)

 • Tilby fjernhealing – ( hvis det i løpet av utdannelsen har vist at de har en effekt )

 • Tilby sjokkmidlene innen Bachs blomstermedisin dråper

 • Tilby metamorfose

 • Tilby metoden familieplassering ( utviklet av Inge Ås)

 • Instruere energiøvelser til hjemmebruk.

 • Bruke Reikisymboler i healingen.

 • Drømmetolkning hvor du selv finner innhold og mening.

 • Arbeide med affirmasjoner.

 • Støtte og inngå i en synergi med andre fysiske eller psykiske behandlinger og prosesser.

 • (e) viser til gjennomført grunnkurs i etikk og klientbehandling. Følger gjeldende lover og regler. Respekterer ditt ståsted og ditt livssyn og tar utgangspunkt i dette. Behandler sine klienter med respekt og vet de etiske grensene. Vet at det er du som er senter i din egen helbredelse.

 • Sender videre til andre behandlere og ILIANA livsveiledere innen sitt tverrfaglige nettverk.

 • Med en medisinsk grunnkompetanse kan de kommunisere med offentlig helsepersonell.

ILIANA-healere er forskjellige mennesker. Verktøyene de bruker ligner på hverandre – men de er alle opplært til å tilpasse verktøyene den enkelte klient. I tillegg har de tillegskompetanse og egne talenter og måter å jobbe på. For å finne en som passer deg kan det være en god ide å ta kontakt med vedkommende før den første timen. Noen ganger er en time nok.
Noen ganger er det en god idé å legge opp til en lengre prosess som krever en kontinuitet med samme person. Det kan også gå til flere før du evt. bestemmer deg for den du vil samarbeide med. Husk at det er du som bestemmer og at du kan bytte livsveileder etter eget ønske når du vil. Vi ønsker at du skal finne det du leter etter.

Du kan også velge å gå til en ILIANA-healer under utdanning. Disse er selvfølgelig ikke ferdige, men de kan likevel gjøre et godt stykke arbeid. Du hjelper dessuten ILIANA akademiet med å utdanne gode behandlere for framtiden. Det er kanskje også et poeng at studentene arbeider gratis eller billig?

Intervju og informasjon om healing samt en felles kontrakt

For å gjøre klienten/medhealeren klar over hva de kan forvente seg, under og etter en behandling, gjøres et kort intervju hvor informasjon gis muntlig og skriftlig. En kontrakt undertegnes slik at det er helt klart at dette er helsefremmende behandling innenfor en etisk ramme og som ikke erstatter vanlig lege eller det offentlige helsevesen.

Forstå og forklare SELVutviklingsprosesser.

Fordi vi baserer ILIANA-healing på ILIANA-modellen, ser vi på problemer og utfordringer som "vokseverk". Vi setter dette inn i en prosessorientert ramme, med muligheter for den enkelte å søke inn til ubrukte ressurser som kan vake i overflaten av et stormfullt hav eller finnes nede i et stille tjern. Der ingenting som er for merkelig sett med våre øyne.

Kan lede og lære bort meditasjon og selvhealingsøvelser.

Gjennom de 5 SELVutviklingskursene har ILIANA-healeren lært mange forskjellige meditasjoner og selvhealingsøvelser som kan læres videre slik at medhealeren/klienten kan ta med seg et øvingsopplegg hjem.

Bruker sine ytre og indre sanser i samtaler/samarbeid med klienten

En ILIANA-healer er ikke klokere enn medhealeren. Vi vet ikke mer om andres liv enn dem selv. Men vi kan se noe fra en annen vinkel og vi kan la klienten finne nye spørsmål som kan gi nye svar. Via samtalene under energiarbeidet skapes en våken tilnærming som gjør at medhealeren opplever at de er medskapende i prosessen. Det er ikke vi som fixer deg!

Jobber i energifeltene,punkter, baner og chakra, rundt og på kropp.

Å være tilstede gir grunnlaget for healing og er ofte nok. Men man kan også forsterke energiflyten med intensjon, håndbevegelser, symboler og lignende. Organhealing er en av metodene de kan benytte.

Styrker det fysiske på et energiplan. (komplementært)

Alt energiarbeid er gjort i den hensikt at man skal styrke den enkelte. Dette er alltid et tillegg til annen behandling som klienten allerede er i eller søker underveis. Dette er ikke i stedet for behandlinger i det offentlige helsevesen. Dette er ILIANA-healeren klar over og samarbeider gjerne med andre.

Kan tilby Bachs blomstermedisindråper som støttebehandling.

Bachs blomstermedisin kan være en god støtte for å få forandringsprosessene i gang, støtte underveis og for å hjelpe til mellom behandlingen.

Kan tilby Metamorfose.

En varsom mild massasje på ryggrefleksene ( fra reflexologi) på føtter hender og hodet. Støttendse ved graviditet og i forbindelse med forandring av tidlige og uverbale strukturer i pust og sinn.

Kan arbeide med famileplassering.

Mange mennesker forholder seg til familiemedlemmer som usynlige indre dommere i sitt eget liv. De har "plassert" dem inne i sitte indre synsfelt og ofte kan de stå i veien for "utsikten". Vi kartlegger hvor du har plassert dine familemedlemmer, venner og /eller arbeidskamerater og finner bedre plasseringer hvor du får en fornemmelse av at de støtter deg i ditt liv. Metoden er ikke familiekonstellasjoner, men en metode utviklet av Inge Ås.

Kan benytte Reikisymboler og metoder fra flere healingrettninger

Det finnes utallige metoder og praksiser innen det store feltete "healing". i underviser i flere av dem og den gamle japanske teknikken Reiki er bare en av dem.

Drømmetolkning hvor du selv finner innoldet og mening

Drømmer kan vise til noe som trenger fokus, noe som lader seg ut og noe som søker en ny vei. Vi kan hjelpe deg med å tolke dine egne drømmer.

Arbeid med Affirmasjoner / Bekreftelser kan gi fokus og kraft.

Å fantasere, drømme, skape visjoner og virkeliggjøre dem til slutt krever en bevisstgjøring. Mange idéer skal knuses for at de bedre kan komme fram. Og man må vite hvor man er i egen rposess for å kunne bevege seg videre eller skiftew kurs. Alt dette kan du jobbe med ILIANA-healeren med.

Arbeider med friske, slitne og syke, i arbeid, sykemeldt eller på trygd.

Du behøver ikke kunne noe spesielt for å gå til en ILIANA-healer. Alt du trenger er deg selv slik du er akurat nå. Du behøver ikke sliten eller syk, men du kan godt være det også. Uansett din situasjon kan du ha nytte av en time for sorterong og refleksjon. Og de fleste vil føle seg bedre etterpå uansett hvilken tilstand du kom i. Vi gjør deg ikke frisk i skolemedisk terminologi - vi hjelper deg å tilfriskne - og det kan bety mye. Duavgjør om dette er nyttig og ønskelig for deg i din situasjon.

Kan arbeide med verbale og mindre verbale klienter.

Det er ikke alltid nødvendig eller ønskelig å prate så mye. Vi kan jobbe i energifeltet som er en inngangsport til din indre byggmester, reparatør og kunstner. Via energibalanseringer kan vi hjelpe deg til å åpne innover til deg SELV. Så vil ofte tankene og ordene følge etter hvert som vi trenger dem.

Har gjennomgått en etisk grunnutdannelse ”Etikk og klientbehandling” som gir retten til bruken av (e) etter tittel.

Fagutdannelsene ved ILIANA akademiet er gjennomsyret av etikk og diskusjoner rundt grenser, ansvar og moralsk oppførsel. En ILIANA-healer har ansvar for egne grenser for oppførsel og er hele tiden oppmerksom på dette. Hun/han skal opplyse klienten om at det til en hver tid er klientens valg, at enhver metode kan avbrytes og at klienten ikke forpliktet til å utføre noe de ikke er enige i.

Følger gjeldende lover og regler og har taushetsplikt.

ILIANA-healeren er klar over de til en hver tid gjedende regler og har fått undervisning i disse. Gjennom oppdateringer sørges det for at nye tillegg også følges opp. Taushetsplikt er en selvfølge. Hvis den brytes kan man ta kontakt med ILIANA akademiet som vil ta saken videre med eller uten klienten etter klientens eget ønske.

Vet sin begrensning og har et nettverk av andre veileder og terapeuter som kan henvises til ved behov.

Vi legger vekt på en tverrfaglig tilnærming. Det betyr at ILIANA-healeren har sørget for å kartlegge andre behandlere i sin nærhet og kan komme med tips om andre metoder når det virker som om det kan være nyttig i sammenheng med behandlingen. ILIANA-healere kan og skal ikke erstatte lege eller psykolog eller psykiatriske behandling.


NB: ILIANA-healing kan ikke erstatte anbefalt behandling hos lege eller psykolog, bruk av psykofarma eller psykiatriske behandling. Mange mennesker erfarer imidlertid at det kan være en styrke og supplere med behandlinger hos en ILIANA-healer parallelt med annen medisinsk behandling. 

bottom of page